Główny sponsor UKS Piotrcovia

Niestety bez punktów

Drużyna trampkarzy C2 w I lidze wojewódzkiej przegrała u siebie z GKS Bełchatów.
26-10-2020


TEKST JEDNOLITY STATUTU STOWARZYSZENIA Z DNIA 30.07.2011r.
UCZNIOWSKIEGO  KLUBU SPORTOWEGO
„PIOTRCOVIA”  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI


R o z d z i a ł     1

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy „PIOTRCOVIA” PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, zwane w dalszej części Statutu Klubem i zostało powołane na czas nieoznaczony.

§  1a
Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.

§ 2
Siedziba Klubu mieści się w Piotrkowie Trybunalskim pod następującym adresem:
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Wojska Polskiego 122A m.1.

§ 3
Klub działa na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4
Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.).

§ 5
Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pełniącego funkcję Starosty Powiatu Piotrkowskiego.

§ 6
Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków i stowarzyszeń sportowych.

§ 7
Klub działa na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), innych ustaw oraz niniejszego Statutu.

§ 8
Klub używa pieczęci , godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

R o z d z i a ł     2
Cele Klubu oraz ich realizacja

§ 9
Celem Klubu jest:
1) rozwijanie różnych form aktywności kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,
2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
3) integrowanie środowisk uczniowskich, nauczycielskich i rodzicielskich na terenie swojego  działania.

§ 10
Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
2) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
3) organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
4) uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
5) upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin sportowych,
6) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

§ 11
Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z :
1) dyrekcją i radami szkół,
2) organami rządowymi i samorządowymi,
3) innymi klubami, związkami sportowymi, stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.

§ 12
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na :
1) społecznej pracy swoich członków,
2) pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
3) bazie sportowo rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych.

§ 12a
1.       Klub realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne:
1)   organizowanie lub finansowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
2)   organizowanie lub finansowanie zawodów sportowych,
3)   organizowanie lub finansowanie udziału Klubu w imprezach sportowych,
4)   organizowanie lub finansowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół,    ze szczególnym położeniem nacisku na uczniów z terenu Piotrkowa Tryb.,  w celu ich wszechstronnego rozwoju fizycznego i umysłowego,
2.  Rodzice uczniów mogą wspomóc materialnie Klub przez pomoc finansową udzielaną Klubowi w celu realizacji celu, o którym mowa w § 12a ust. 1 pkt 1 w szczególności przy organizowaniu przez Klub obozów szkoleniowych dla uczniów. Pomoc ta jest udzielana Klubowi w razie konieczności współfinansowania wydatków i stanowi ona odpłatną działalność Klubu. Statutowa działalność odpłatna Klubu nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.).

§ 12b
1. Klub może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
2. Pracownikami Klubu mogą być jego członkowie.
3. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.


R o z d z i a ł    3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 13
Członkowie Klubu dzielą się na :
1) zwyczajnych,
2) wspierających.

§ 14
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych,
         gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych , rodzice uczniów i nauczyciele.
     2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą
         ich przedstawicieli  ustawowych.
     3. Członkami wspierającymi Klub mogą być osoby fizyczne i osoby prawne , które
         zadeklarują pomoc w realizacje celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

§ 15
1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na
    podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej :
1) imię i nazwisko (nazwę),
2) miejsce zamieszkania ( siedzibę),
3) w przypadku osób fizycznych datę urodzenia,
4) oświadczenie o przystąpieniu,
5) w przypadku osoby poniżej 16 lat zgodę przedstawicieli ustawowych,
6) w przypadku kandydatów na członków wspierających , zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po
    podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Założyciele Klubu , którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do
    ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji  
    właściwego Starosty o wpisie Klubu do ewidencji.

§ 16
1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,
2) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,
3) zgłaszać do władz klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
4) brać udział w zajęciach , zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,
5) korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
2. Uprawnienia , o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, nie przysługują członkom Klubu poniżej
    16 lat.
3. Postanowienia wymienione w ust.1 pkt.3-5 stosuje się również do członków wspierających;
    ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem
    doradczym.

§ 17
1. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są:
1) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
2) brać czynny udział w działalności Klubu,
3) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających, spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywanie innych obowiązków, określonych dla   zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

§ 18
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka,
2) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej Zarządowi na piśmie,
3) skreślenia z listy członków,
4) rozwiązania Klubu.
2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić , jeżeli członek:
1) nie spełnia wymagań statutowych,
2) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
3) działa na szkodę Klubu,
4) nie bierze udziału w działalności statutowej przez okres 6-ciu miesięcy.
5) zalega z płatnościami składek przez okres 1 roku i mimo wezwań świadczenia tego  nie spełnia.
3. Uchwałę o skreślaniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. Decyzja podjęta przez Walne Zebranie Członków jest ostateczna i niezaskarżalna.

4. Postanowienie ust.1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

R o z d z i a ł    4
Władze Klubu oraz ich organizacja

§ 19
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w  głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§ 20
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi  absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
4) rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w § 19 ust.3,
5) dokonywanie zmian w statucie Klubu,
6) określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
7) uchwalanie regulaminów działania zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8) decydowanie o rozwiązaniu Klubu,
9) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
a) wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
b) dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§ 21
1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd co 1 rok.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez
    Zarząd co 3 lata.
3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 1/4  liczby członków Klubu.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust.1 lub 2, w
    ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  w
    ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt 2 i 3 , Walne Zebranie może
    być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
5. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
6.  Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub
     rozszerzony.
7.  W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać z głosem doradczym osoby, o których mowa w § 16 ust. 3.

§ 22
1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
1) w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
2) w drugim terminie bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania klubu mogą być podjęte tylko wtedy,
     gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

§ 23
1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz w § 29 ust.3 pkt 2, uchwały Walnego
    Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu
    uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi
    co najmniej 2/3 obecnych członków.
3. Z zastrzeżeniem § 19 ust.3. uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§ 24
1. Zarząd Klubu składa się z 3-7 członków, w tym z Prezesa i Sekretarza.
2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.
3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art.3 ust. 2 ustawy – prawo o stowarzyszeniach.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.

§ 24a
Członek zarządu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj:
1. o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
4) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
5) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
6) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
7) zarządzanie majątkiem Klubu,
8) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
9) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników,
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.

§ 26
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Sekretarza. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu. 

§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem,
3) kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo:
1) składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
2) wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
3) występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 28
Członkiem Komisji Rewizyjnej:
3) nie może być członek Zarządu,
4) nie może być osoba pozostająca z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
5) nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6) Członek Komisji Rewizyjnej nie morze otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 29
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek :
   1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia
       sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Klubu,
2) ustania członkostwa Klubu,
3) zrzeczenia się udziału w tych organach,
4) odwołania przez Walne Zebranie Klubu bezwzględną większością głosów.
2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o
odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdy ta sprawa nie        
była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Komisji Rewizyjnej:
   1) może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko
       w razie niespełnienia wymagań przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach,
2) może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.
4. W razie zajścia okoliczności wskazanych w § 28 Statutu, członek Komisji Rewizyjnej może być pozbawiony  członkostwa w drodze uchwały Zarządu Klubu podjętej bezwzględną większością głosów.
5. Od uchwały wymienionej w ust. 4 członek Komisji Rewizyjnej może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 7 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. Decyzja podjęta przez Walne Zebranie Członków jest ostateczna i niezaskarżalna.

§ 30
1.  Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

§ 31
Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

R o z d z i a ł       5
Majątek Klubu
§ 32

1.Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z :
1) składek członkowskich,
2) darowizn, zapisów i spadków,
3) dotacji,
4) własnej działalności,
5) dochodów z majątku Klubu,
6) ofiarności publicznej,
7) środków uzyskanych od sponsorów,
8) innych źródeł.
§ 33
1.Działalność gospodarczą, o której mowa w § 32 ust.2 pkt 4, Klub może podjąć na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu. Cały dochód z tej działalności przeznacza się na realizację celów statutowych Klubu i nie może być on przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą rozumianą, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego podmiotu działalności.
4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 34
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać
     prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz  udzielenia pełnomocnictw wy­magane są podpisy dwóch członków Zarządu spośród następujących: Prezesa, Sekretarza oraz Wiceprezesów.

§ 34a
Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34b
1. Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

R o z d z i a ł        6

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 35
Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w § 22 ust. 2 i § 23 ust. 2 i ust. 3.

§ 36
1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel , na który zostaje
    przeznaczony majątek Klubu.
2.Jeżeli uchwała o której w ust.1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz
   Zarządu Klubu.
 

Uczniowski Klub Sportowy
"Piotrcovia"
Piotrków Trybunalski

Al. 3 Maja 6B p.216
97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 771 279 81 33
REGON: 100552328
KRS: 0000333191

Numer konta klubowego
ING Bank
61 1050 1461 1000 0090 3008 2102